KLTM & LME AVERAGE TIN PRICES
                         
                         
         
           KLTM          LME    
                         
          Average            
      Average Daily Total        
      Price * Turnover Turnover Cash 3-Month
      (US$/Tonne) (Tonnes) (Tonnes) (US$/Tonne) (US$/Tonne)
                         
                         
  2001   4,338   88   21,497   4,483   4,521  
  2002   4,048   69   17,174   4,061   4,095  
  2003   4,954   50   12,434   4,895   4,906  
  2004   8,616   78   19,323   8,513   8,367  
  2005   7,410   79   19,427   7,382   7,350  
  2006   8,746   57   13,905   8,781   8,774  
  2007   14,477   60   14,757   14,541   14,533  
  2008   19,182   74   18,077   18,510   18,461  
  2009   13,556   68   16,905   13,574   13,375  
  2010   20,061   62   15,599   20,406   20,430  
  2011   26,235   47   11,387   26,113   26,128  
  2012   21,193   42   10,206   21,114   21,125  
  2013   22,322   39   9,530   22,316   22,328  
  2014   21,737   44   10,822   21,916   21,909  
                         
                         
  2012                      
  Jan.   21,180   75   1,423   21,461   21,502  
  Feb.   24,492   51   916   24,343   24,395  
  Mar.   23,247   42   918   23,016   23,057  
  Apr.   22,246   37   746   22,092   22,158  
  May.   20,673   33   734   20,371   20,389  
  Jun.   19,400   41   856   19,263   19,251  
  Jul.   18,565   40   874   18,613   18,616  
  Aug.   18,796   42   835   18,645   18,645  
  Sep.   20,558   36   692   20,697   20,658  
  Oct.   21,445   31   677   21,321   21,300  
  Nov.   20,723   41   815   20,700   20,685  
  Dec.   22,849   36   720   22,844   22,844  
                         
                         
  2013                      
  Jan.   24,547   44   870   24,659   24,639  
  Feb.   24,371   39   668   24,326   24,334  
  Mar.   23,400   34   715   23,337   23,359  
  Apr.   21,936   35   771   21,694   21,701  
  May   20,836   41   853   20,725   20,760  
  Jun.   20,292   40   799   20,266   20,312  
  Jul.   19,597   34   774   19,589   19,631  
  Aug.   21,520   36   712   21,629   21,626  
  Sep.   22,630   34   676   22,747   22,748  
  Oct.   23,174   32   693   23,124   23,161  
  Nov.   22,868   44   880   22,857   22,841  
  Dec.   22,778   53   1,119   22,835   22,826  
                         
                         
  2014                      
  Jan.   22,007   48   920   22,072   22,051  
  Feb.   22,658   45   849   22,809   22,775  
  Mar.   23,025   30   638   23,098   23,073  
  Apr.   23,266   34   744   23,422   23,358  
  May   23,269   41   819   23,314   23,251  
  Jun.   22,801   32   676   22,774   22,774  
  Jul.   22,531   51   1,022   22,383   22,416  
  Aug.   22,356   48   1,017   22,294   22,330  
  Sep.   21,175   49   988   21,125   21,144  
  Oct.   19,931   45   948   19,909   19,933  
  Nov.   19,923   55   1,092   19,969   19,973  
  Dec.   19,797   50   1,109   19,826   19,830  
                         
                         
  2015                      
  Jan.   19,449   55   1,165   19,463   19,475  
  Feb.   18,295   59   946   18,292   18,317  
  Mar   17,527   48   1,011   17,460   17,518  
  Apr.   16,084   38   836   15,986   16,021  
  May.   15,884   52   980   15,827   15,840  
  Jun.   15,172   47   1,038   15,015   15,042  
  Jul.   14,884   55   1,220   14,962   14,924  
  Aug.   15,221   51   1,017   15,229   15,115  
                         

 

 

 

           Source : The Kuala Lumpur Tin Market / Metal Bulletin.

 

  1. KLTM & LME TIN PRICES
  2. MALAYSIAN TIN STATISTICS
  3. WORLD REFINED TIN STOCKS
  4. DOMESTIC TIN CONSUMPTION
  5. LME LEAD PRICES & STOCKS
  6. LME COPPER PRICES
  7. LME NICKEL PRICES
  8. LME SILVER PRICES